X̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼.̼ ̼N̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼5̼.̼6̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼.

̼C̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼

̼T̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼T̼ ̼7̼8̼2̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼P̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼Đ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼G̼ᴏ̼̀ ̼D̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼đ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼1̼4̼.̼6̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼2̼2̼ ̼đ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼A̼ɴ̼ ̼T̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼B̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.

C̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼

̼B̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʀ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼5̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼(̼8̼9̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼N̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼(̼4̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼N̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼(̼4̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼N̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼M̼ʏ̼ ̼(̼9̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼)̼.

̼T̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼đ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼1̼4̼.̼6̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼.

̼V̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼V̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼D̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼(̼7̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼G̼ᴏ̼̀ ̼D̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼4̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼4̼.̼6̼.

̼V̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼V̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼D̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼(̼7̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼G̼ᴏ̼̀ ̼D̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼4̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼4̼.̼6̼.

̼“̼Í̼ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼M̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼Đ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼1̼1̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼.̼ ̼S̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼”̼ ̼–̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.

S̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼P̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼Đ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼G̼ᴏ̼̀ ̼D̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.

̼T̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼G̼ᴏ̼̀ ̼D̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼ ̼S̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼P̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼Đ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼G̼ᴏ̼̀ ̼D̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.

̼B̼ᴀ̼̀ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼K̼ɪ̼ᴍ̼ ̼T̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼5̼9̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼7̼.̼6̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼B̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼C̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼G̼ᴏ̼̀ ̼D̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.

T̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼

̼T̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼L̼ʏ̼́ ̼V̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼G̼ɪ̼̀ ̼–̼ ̼C̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼V̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼P̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼B̼ᴀ̼ɴ̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼đ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼ʟ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼)̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.

̼H̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼Đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼đ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼B̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼đ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.

Đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼T̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼

̼Đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼T̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼

̼T̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼S̼ᴏ̛̼̉ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼Ủ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼Q̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼đ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼đ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼5̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼.

̼S̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼Ủ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼Q̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.

̼C̼ᴀ̼ᴍ̼ᴇ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.

V̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼:̼ ̼Đ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼

̼K̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼V̼T̼C̼ ̼N̼ᴇ̼ᴡ̼s̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼1̼5̼/̼6̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼S̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼C̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼A̼ ̼(̼x̼ᴀ̼̃ ̼P̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼Đ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼G̼ᴏ̼̀ ̼D̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼)̼ ̼-̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼4̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼B̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼1̼4̼/̼6̼.̼

̼H̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼đ̼ɪ̼.̼

̼C̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼(̼8̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼S̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼C̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼A̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼P̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼Đ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼G̼ᴏ̼̀ ̼D̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼N̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼N̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼N̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼M̼ʏ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼

̼C̼ᴀ̼̉ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼D̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼.̼

̼H̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴘ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼
̼B̼ᴀ̼̀ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼K̼ɪ̼ᴍ̼ ̼T̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼(̼5̼9̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼)̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼V̼ɪ̼ᴇ̼ᴛ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ɴ̼ᴇ̼ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼8̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼đ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼.̼

̼R̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼T̼7̼8̼2̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼s̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼;̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼.̼

N̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼.̼

̼B̼ᴀ̼̀ ̼T̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼đ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼B̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼D̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼S̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼.̼ ̼T̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼đ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼V̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼D̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼(̼7̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀)̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼.̼

̼“̼T̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼đ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼K̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼4̼0̼ᴋ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼”̼ ̼–̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼.̼

̼M̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼.̼

̼N̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼T̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼đ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼4̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʙ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́,̼ ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ᴛ̼.̼ ̼K̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴛ̼.̼

̼V̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼đ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼G̼ᴏ̼̀ ̼D̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼.̼

H̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼A̼ɴ̼ʜ̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼H̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼(̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼T̼ʀ̼ᴏ̛̣̼)̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼B̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼M̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼B̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼

̼”̼L̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼2̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɢ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃.̼ ̼C̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼”̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼

̼T̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼đ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼.̼ ̼V̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼đ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼C̼ᴀ̼̉ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼

̼G̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼1̼5̼/̼6̼.̼

̼”̼G̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼đ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼L̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̉ ̼C̼ᴜ̼̉ ̼C̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼N̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼đ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉.̼

̼K̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼6̼ʜ̼1̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼4̼/̼6̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼Đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼B̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼Đ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼5̼1̼C̼-̼9̼4̼7̼.̼8̼0̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼5̼1̼R̼ ̼–̼ ̼3̼2̼3̼.̼4̼9̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼Đ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼N̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼A̼ɴ̼ ̼T̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼B̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼4̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼5̼1̼F̼-̼3̼7̼0̼.̼0̼0̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

̼C̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼

̼T̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼T̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼.̼